تازه ترین خبرها
1394/02/15 فعاليت سوم 2 - آشنايي با علائم راهنمايي و رانندگي
1394/02/15 بازديد پايه دوم-موزه پروانه ها
1394/02/13 فعاليت سوم 2 - تشريح مرغ
1394/02/12 فعاليت پايه دوم-براي جشن آماده شويد
1394/02/08 فعاليت سوم 2 - تشريح ماهي
1394/02/06 سخنراني خانم دكتر يوسفي ويژه هفته سلامت
1394/02/06 اردوي پايان سال دبستان باقرالعلوم
1394/02/04 همايش كوه گشت خانوادگي 2
1394/02/02 ثبت نام آزمون ورودي پابه هفتم مدارس نمونه دولتي استان اصفهان
1394/01/31 فعاليت سوم1 - آشنايي با خصوصيات جانوران
1394/01/30 فعاليت چهارم2-دستگاه تنفس و گردش خون
1394/01/30 فعاليت چهارم 1- آشنايي وشناخت مساحت
1394/01/30 فعاليت پنجم 2 نمايش درس گل هايي از گلزار ادب
1394/01/26 بازديد پايه چهارم -موزه كاخ چهلستون
1394/01/25 فعاليت سوم2 - مهره داران
1394/01/19 فعاليت سوم2-طبقه بندي جانوران
1394/01/01 پيام تبريك نوروز از طرف مديريت دبستان
1393/12/18 مقام اول ناحيه در مسابقات انشا نماز
1393/12/18 مقام دوم و سوم حفظ قرآن كريم
1393/12/18 اطلاعيه بهداشتي
1393/12/18 فعاليت پايه چهارم- خلاقيت در هنر
1393/12/17 'گراميداشت روز درختكاري
1393/12/12 فعاليت پايه چهارم-آشنايي با چهار ضلعي ها
1393/12/11 فعاليت پايه پنجم- خلاقيت در هنر
1393/12/11 معاينات دهان ودندان دانش آموزان
1393/12/11 فعاليت سوم1-خلاقيت در هنر
1393/12/09 فعاليت سوم1-قسمت هاي مختلف گياه
1393/12/09 جشن تقدير از دانش آموزان ممتاز
1393/12/05 فعاليت سوم2- اهرم ها
1393/12/05 فعاليت دوم2-سرگذشت دانه ها
1393/11/29 فعاليت پايه چهارم - شناخت سنگها
1393/11/27 فعاليت سوم2- واحد اندازه گيري سطح
1393/11/27 افتخارات شناگران دبستان باقرالعلوم
1393/11/25 بازديد پايه دوم-حمام علي قلي آقا
1393/11/21 فعاليت پايه چهارم -ديكته سفره اي
1393/11/20 فعاليت چهارم2- آهنربا
1393/11/20 فعاليت پايه ششم- سازه هاي ماكاراني
1393/11/19 فعاليت دوم1- اندازه گيري
1393/11/19 فعاليت سوم2- نيرو همه جا
1393/11/15 فعاليت دوم1-ساخت ماشين بادكنكي
1393/11/15 فعاليت چهارم1-آهنربا
1393/11/15 فعاليت پنجم2-مصاحبه با رايانه
1393/11/14 بازديد پايه سوم - موزه حمام علي قلي آقا
1393/11/14 فعاليت سوم2- اندازه گيري
1393/11/14 فعاليت دوم2-اندازه گيري
1393/11/14 فعاليت سوم 1-تدريس مساحت
1393/11/11 فعاليت سوم1- ورزش و نيرو
1393/11/09 جشنواره جابربن حيان در مدرسه
1393/11/07 گزارش نمايشگاه كتاب هاي سفيد و سبز
1393/11/06 فعاليت سوم 1-پادشاه ضرب
1393/11/06 فعاليت پنجم1- آتشفشان
1393/11/06 چندنكته بهداشتي براي داشتن هواي پاك
1393/11/04 جلسه آموزش خانواده - استاد صدرارحامي
1393/11/01 فعاليت پايه دوم -ساخت ساعت آفتابي
1393/11/01 هواي پاك، لبخند آبي آسمان
1393/11/01 فعاليت چهارم2-ساخت مدار الكتريكي
1393/10/30 نمايشگاه كتاب هاي سفيد و سبز
1393/10/30 منتخبين واليبال ناحيه 2
1393/10/30 بازديد پايه ششم از موزه آب
1393/10/28 بازديد پايه پنجم از موزه علوم و فنون
1393/10/24 فعاليت دوم 1-چگونگي تشكيل سايه
1393/10/24 فعاليت دوم2- پيام رمز را پيدا كن
1393/10/24 فعاليت چهارم 1-مدار الكتريكي
1393/10/20 فعاليت پنجم2-گرما و نور شديد در كانون عدسي
1393/10/20 فعاليت پايه ششم-طراحي كنيد و بسازيد
1393/10/20 آكادمي فوتبال باقرالعلوم
1393/10/20 جلسه آموزش خانواده پايه پنجم - استاد صدرارحامي
1393/10/17 نكات بهداشتي درموردتغذيه سالم
1393/10/16 آموزش وضوي دانش آموزان پايه پنجم
1393/10/16 فعاليت پنجم2- مقايسه رشد گياه در خاك هاي مختلف
1393/10/16 فعاليت پنجم2- نمايش تصوير به كمك عدسي
1393/10/16 فعاليت پنجم2-تجزيه نور خورشيد از راههاي مختلف
1393/10/15 جلسه شوراي دانش آموزي
1393/10/14 جشنواره غذاي سنتي
1393/10/14 بازديد پايه سوم از خلانه ي خلاقيّت
1393/10/13 فعاليت پايه دوم - جشن عدد 100
1393/10/10 فعاليت دوم 1 - صداي زير وبم
1393/10/10 انتخابي مسابقات شطرنج ناحيه
1393/10/10 توزيع كتاب هاي بهداشت دهان ودندان
1393/10/10 فعاليت پنجم2-آتشفشان
1393/10/09 فعاليت چهارم1-تبديل انرژي ها
1393/10/08 بازديد پايه دوم-خانه خلاقيت
1393/10/06 فعاليت پايه ششم-ورزش و نيرو
1393/10/06 فعاليت پايه دوم - نمايش درس دوستان ما
1393/10/06 بررسي فصلي موي سر دانش آموزان
1393/10/03 معاينات قد و وزن BMI
1393/10/01 مقام اول ناحيه در مسابقات هندبال
1393/09/29 فعاليت دوم2-نمايش درس كوشا و نوشا
1393/09/29 فعاليت پايه سوم -آزمايش نفوذ پذيري خاك
1393/09/26 جشن خودكار پايه چهارم
1393/09/26 بازديد پايه پنجم-رستوران بازي هاي فكري
1393/09/24 بازديد پايه چهارم-رستوران بازي هاي فكري
1393/09/24 فعاليت دوم1-باد نما و بادسنج
1393/09/22 جدول زمان بندي آزمون هاي پايه دوم
1393/09/21 آزمايش سوم 2 تصفيه ي آب
1393/09/20 فعاليت سوم2- گازها
1393/09/19 بازديد از آسمان نما
1393/09/19 فعاليت پنجم1-تجزيه و تركيب نور
1393/09/19 فعاليت پنجم1-تصوير اجسام و تشكيل كانون عدسي
1393/09/17 بازديد پايه سوم از خانه رياضيات
1393/09/17 فعاليت سوم2- مقايسه كسرها
1393/09/17 فعاليت دوم2-دماسنج
1393/09/15 پايه چهارم - مشاهده جانوارن بي مهره
1393/09/12 فعاليت پايه چهارم - مخلوط ها
1393/09/12 توزيع شير
1393/09/12 نكات بهداشتي درمورد آلودگي هوا
1393/09/12 فعاليت سوم2-اندازه گيري جرم و حجم مواد
1393/09/11 فعاليت دوم1-آشنايي با تابش خورشيد
1393/09/11 فعاليت سوم1-الگوي دريافت مفهوم
1393/09/10 فعاليت سوم 2 - كسر
1393/09/10 فعاليت دوم 2 - رشد گياه
1393/09/09 بازديد پايه دوم از خانه رياضيات
1393/09/06 آزمايش فوران آتشفشان
1393/09/05 فعاليت سوم1-نمايش درس بلدرچين و برزگر
1393/09/04 فعاليت سوم2-نمايش درس بوي بهشت
1393/09/03 فعاليت پايه سوم -اندازه گيري جرم اجسام باترازو
1393/09/02 بازديد پايه پنجم از خانه رياضيات
1393/09/01 فعاليت پايه دوم -جمع اعداد دو رقمي
1393/09/01 معاينه چشم
1393/08/30 انتخاب و معرفي بهداشت ياران
1393/08/28 فعاليت پايه دوم - مدرسه ي خرگوشها
1393/08/28 فعاليت پايه دوم -نمايش درس خرس كوچولو
1393/08/28 فعاليت پايه پنجم- اهرم ها و ماشين ها
1393/08/27 همكاري دبستان باقرالعلوم با برنامه زنده رود اصفهان
1393/08/27 فعاليت دوم 2-استفاده صحيح در مصرف آب
1393/08/27 جلسه آموزش خانواده پايه دوم و سوم
1393/08/26 فعاليت سوم 1-اندازه گيري
1393/08/25 بازديد پايه ششم از خانه رياضيات
1393/08/25 فعاليت سوم2 - نمايش درس اجتماعي
1393/08/24 فعاليت سوم 2-تغييرحالت مواد
1393/08/21 فعاليت سوم 2-جشن هزار
1393/08/21 فعاليت پايه چهارم - جهت يابي جغرافيايي
1393/08/21 بازديد پايه چهارم - خانه رياضيات
1393/08/19 فعاليت پايه چهارم - نمايش زندگي شهر روستا عشاير
1393/08/18 فعاليت چهارم 2-خواص گياهان دارويي
1393/08/17 فعاليت دوم2-ساخت اعداد دو رقمي
1393/08/14 اولين جلسه شوراي دانش آموزي
1393/08/14 كتابخانه كلاسي پنجم 2
1393/08/11 فعاليت چهارم 1-رشد گياه در آب هاي مختلف
1393/08/11 فعاليت چهارم1-مشاهده آوند ها
1393/08/11 بزرگداشت ايام سوگواري تاسوعا و عاشوراي حسيني
1393/08/10 فعاليت دوم 1-تقويت حافظه
1393/08/10 فعاليت دوم2- هواي سالم و آلوده
1393/08/07 مراسم عزاداري سالار شهيدان
1393/08/06 فعاليت سوم 1-صبحانه گروهي
1393/08/06 مسابقه نقاشي قلب
1393/08/05 بازديد پايه سوم-كارخانه شير آلاس
1393/08/05 انتخابات شوراي دانش آموزي
1393/08/04 فعاليت پايه سوم - ساخت مكعب
1393/08/04 فعاليت پايه سوم - آتش نشاني
1393/08/03 فعاليت سوم 1- تقارن
1393/08/03 تبليغات شوراي دانش آموزي
1393/07/30 رويدادها و فعاليت هاي ماه مهر
۱۳۹۴ دوشنبه ۴ خرداد
كادر دبستان پسرانه باقرالعلوم در سال تحصيلي 94-93
 
سمت نام و نام خانوادگي رديف سمت نام و نام خانوادگي رديف
آموزگار سوم خانم سلماني 14 مديريت آقاي عاصمي 1
آموزگار سوم
خانم صادقي
15
معاونت اجرايي
آقاي مكرمي
2
آموزگار چهارم
خانم ربيعي
16
معاونت آموزش
آقاي بوستاني
3
آموزگار چهارم
خانم احتمالي
17
معاونت مالي
خانم صمداني
4
آموزگار پنجم
خانم جواهري
18
معاونت فن آوري
آقاي احمدي
5
آموزگار پنجم
آقاي ميرقادري
19
معاونت پرورشي
آقاي طبائيان
6
آموزگار ششم
آقاي برادران
20
امور دفتري
خانم كلاهدوزان
7
آموزگارششم درس ادبيات
آقاي منصوري
21
سمعي و بصري
خانم دهقانپور
8
آموزگارششم درس اجتماعي ، تفكر و پزوهش
آقاي سلطاني
22
مربي قرآن
خانم ضيائي
9
آموزگارششم درس كار و فن آوري
خانم صفري
23
مربي بهداشت
خانم حامي فر
10
مربي هنر
خانم هادوي
24
مربي بهداشت
خانم قطبي
11
مربي ورزش
آقاي چعفري
25
آموزگار دوم
خانم عبد يزدان
12
خدمات
آقاي ميرزائي
26
آموزگار دوم
خانم كلاني
13

مقالات دبستان پسرانه باقرالعلوم

پايه دوم

 

پايه چهارم

 

پايه ششم

 

مشاوره

 

پايه سوم

 

پايه پنجم

 

بهداشت

 

 

دبستان پسرانه باقرالعلوم

برنامه كلاسهاي تابستان سال تحصيلي 94-93
 

جشنواره جابربن جيان

 

 
 

 

Powered by DorsaPortal